همکاران دنجینه

حامد زهدی
مدیریت املاک
حامد زهدی
مدیریت املاک

09113959002

کانتر دفتر دنجینه kanter denjineh
...
مدیر داخلی
...
مدیر داخلی

09113959002

کوروش روستا
جانشین مدیرداخلی
کوروش روستا
جانشین مدیرداخلی

09122300410

...
مدیر بازاریابی
...
مدیر بازاریابی

09118649667

خانم احمدی
منشی و اپراتور
خانم احمدی
منشی و اپراتور

09022929098

سجاد درقندیان
کارشناس فروش
سجاد درقندیان
کارشناس فروش

09355241175

بنی حسینی
مشاور فروش
بنی حسینی
مشاور فروش

09113959002

خانم قویدل
مشاور فروش
خانم قویدل
مشاور فروش

09117810588

امید امیدی
کارشناس فروش
امید امیدی
کارشناس فروش

09120053593

صادق ناصرحسینی
کارشناس فروش
صادق ناصرحسینی
کارشناس فروش

09113950815

آرش نصیری
کارشناس فروش
آرش نصیری
کارشناس فروش

09121794695

کانتر دفتر دنجینه kanter denjineh
خانم سعادت
مشاور فروش
خانم سعادت
مشاور فروش

09114453064

لیست ها را مقایسه کنید

مقایسه