نکته :با توجه به رشد قیمت املاک در شمال و متغیر بودن قیمت بازار ملک، کلیه قیمت ها در سایت قطعی نبوده، و بر اساس قیمت اعلامی مالک در زمان ثبت در سایت می باشد. لذا قیمت نهایی (تغییر کردن یا نکردن قیمت) در زمان بازدید ملک مشخص می گردد.

Send this to a friend